Protokoll

Protokoll  Årsmöte  Fredag den 27 maj 2011 kl 18.00 på Kuggaviksgården Åsa

§ 1  Årsmötets öppnande.

§ 2 Upprättande av närvarolista/ fullmakter.

      18 medlemmar fanns närvarande. Inga fullmakter lämnades.

§ 3  Mötets behöriga utlysande.

       Enhälligt beslut att mötet behörigen utlyst i enlighet med stadgarna.

§ 4  Fastställande av dagordning.

       Dagordningen fastställdes.

§ 5  Val av ordförande för mötet.

       Mikael Nyqvist valdes till ordförande för årsmötet.

§ 6  Val av sekreterare för årsmötet.

       Björn Engblom valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 7  Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

       Leif Andersson och Christian Jillnesjö valdes till justerare samt tillika rösträknare.

§ 8  Verksamhetsberättelse.

       Verksamhetsberättelsen föredrogs.      

§ 9  Ekonomisk rapport.

       Kassarapport och den ekonomiska ställningen föredrogs.

§ 10 Revisionsberättelse.

        Revisionsberättelsen föredrogs.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen.

        Mötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12 Val av ordförande.

        Björn Engblom valdes till ordförande.

§ 13 Val av ordinarie styrelseledamöter, mandattid 2 år.

        Dan Stille och Anders Forsberg valdes.

§ 14 Val av styrelsesuppleanter, mandattid 1 år.

        Niklas Pettersson och Mikael Nyqvist valdes.

§ 15 Val av revisorer, mandattid 2 år.

        Olof Johansson valdes.

§ 16 Val av revisorsuppleanter, mandattid 1 år.

        Karin Nyqvist valdes.

§ 17 Val av bryggbasar.

        Brygga 1  Evert Harrysson

        Brygga 2 Thomas Jansson

        Brygga 3 Tony Hansson

§ 18 Val av valberedning.

        Malte Haldéus och Tomas Kaire valdes.

§ 19 Framtida projekt  ” VISION ” .

Flera förbättringar redovisades. Stensättning av vågbrytaren skall redovisas av styrelsen vid det extra medlemsmötet fredag den 7 oktober 2011.

§ 20 Fastställande av årsavgift.

        Årsavgiften fastställdes till 1 500 Sek.

§ 21 Fastställande av stadgar.

        Ändring av § 6. Avgifter föredrogs av Gösta Eriksson.

        Mötet fattade ett enhälligt beslut. Kommer att behandlas på nästkommande

        extra medlemsmöte.

§ 22 Motioner.

        Inga motioner hade inkommit.

§ 23 Övriga frågor.

        A - Bidrag till intresseföreningen om 2 000 SEK.

        Mötet beslutade i enlighet med förslagsställaren.

        B - Parkeringsplats vid hamnen.

        Skylt skall inköpas och monteras.

        Parkering endast för klubbens medlemmar.

§ 25 Mötets avslutande.

       Ordförande tackade för ett givande möte och tillönskar alla en härlig båtsäsong.

 

…………………..                                                                ……………………

Justeras                                                                       Justeras

Leif Andersson                                                             Christian Jillnesjö

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)